Algemene voorwaarden

Het ADR Register Scheidingsspecialist Reglement

[versie 01-02-2018]

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. De begeleiding: de in de begeleidingsovereenkomst omschreven begeleiding.

2. Het ADR Register: de instelling die de erkenning en accreditatie verzorgt van opleidingsinstituten die

zich bezighouden met vakbekwaamheid van scheidingsbegeleiding in Nederland.

3. Het ADR Register Scheidingsspecialist: Het ADR Register voor Scheidingsspecialisten gevestigd te Arnhem.

4. De scheiding: procedure waarbij de partijen zich inzetten om, onder leiding van een ADR® Scheidingsspecialist, (hierna te noemen scheidingsspecialist), het proces van de (echt-) scheiding te begeleiden met toepassing van het reglement en de gedragsregels.

5. Het ADR Register Scheidingsspecialist begeleidingsovereenkomst, (hierna te noemen begeleidingsovereenkomst): de schriftelijke overeenkomst waarin de partijen afspreken zich in te spannen om het proces middels begeleiding te volgen, en de scheidingsspecialist de opdracht verlenen om in het proces als scheidingsspecialist op te treden en de scheidingsspecialist deze opdracht aanvaardt.

6. De ADR® Scheidingsspecialist, (hierna te noemen scheidingsspecialist),diegene die het proces begeleidt en die staat ingeschreven in Het ADR Register Scheidingsspecialist.

7. De partij(en): de partijen die wensen het proces door middel van begeleiding te volgen.

8. Het Register: Het ADR Register Scheidingsspecialist.

9. Het reglement: dit onderliggend reglement.

10. Het secretariaat: het secretariaat van Het ADR Register Scheidingsspecialist.

Artikel 2 Benoeming scheidingsspecialist

1. De partijen wijzen zelf een scheidingsspecialist aan.

2. Bij aanvaarding van de opdracht stelt de scheidingsspecialist een begeleidingsovereenkomst op. De partijen en de scheidingsspecialist ondertekenen de begeleidingsovereenkomst.

Artikel 3 Aanvang begeleiding

1. De begeleiding vangt aan terstond na ondertekening van de begeleidingsovereenkomst door de partijen en de scheidingsspecialsit tenzij een ander tijdstip in de begeleidingsovereenkomst wordt afgesproken of in de pré-begeleidingsovereenkomst is ondertekend.

Artikel 4

Werkzaamheden scheidingsspecialist en procesbegeleiding

1. De werkzaamheden van de scheidingsspecialist betreffen de begeleidingsbijeenkomsten, doch kunnen daarnaast eventuele werkzaamheden omvatten als verslaglegging, contacten met de partijen (hetzij elektronisch,schriftelijk of telefonisch), bestuderen van stukken, contacten met derden, en het opstellen van overeenkomsten, één en ander vanaf de aanvang van de begeleiding of vanaf het moment dat de pré-begeleidingsovereenkomst is ondertekend.

2. De scheidingsspecialist bepaalt, in overleg met de partijen, de wijze waarop de begeleiding wordt gevoerd.

3. Het is de scheidingsspecialist toegestaan, in overleg met partijen, afzonderlijk en vertrouwelijk met de partijen te communiceren zonder dat zijn neutrale positie ter discussie komt.

4. De partijen en de scheidingsspecialsit spannen zich ervoor in om de begeleiding voortvarend te laten verlopen.

Artikel 5 Vrijwilligheid

1. De begeleiding vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. Elke partij, alsook de scheidingsspecialist, kan op elk moment de begeleiding beëindigen.

2. Tussentijdse afspraken binden partijen alleen voor zover zij die afspraken en het bindende karakter daarvan uitdrukkelijk vastleggen in een getekende overeenkomst. Zij zijn niet gebonden aan de stellingen en voorstellen die zij of de scheidingsspecialist tijdens de begeleiding hebben ingenomen of gedaan. De partijen zijn alleen gehouden aan dat wat in de in artikel 10.1 bedoelde en door hen getekende overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 6 Beslotenheid

1. Bij de begeleiding zijn geen andere personen aanwezig dan de scheidingsspecialist en de partijen,

c.q. hun vertegenwoordigers en adviseurs. Ingeval meerdere personen bij de begeleiding worden betrokken, is toestemming van de partijen vereist. Indien de scheidingsspecialist dat wenst, kan hij zich bij de begeleiding secretarieel laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon. In elk geval draagt de scheidingsspecialist er zorg voor dat alle personen betrokken bij de begeleiding een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

2. Indien een partij zich tijdens de begeleiding laat bijstaan, dient de vertegenwoordiger bevoegd te zijn om (rechts)handelingen te verrichten die voor de begeleiding noodzakelijk zijn, waaronder het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1.

Op verzoek van de scheidingsspecialist dient een schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt.

Artikel 7 Geheimhouding

1. De partijen doen aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – geen mededelingen betreffende het verloop van de begeleiding, de daar door de bij de begeleiding aanwezige personen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, verstrekte informatie.

2. De partijen verbinden zich om geen stukken aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de begeleiding betrokkene tijdens of in verband met de begeleiding zijn geopenbaard, getoond, of anderszins bekend gemaakt.

3. Deze verplichting geldt niet voor zover de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de begeleiding al over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken.

4. Onder stukken als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan: de begeleidingsovereenkomst, door de partijen of door de scheidingsspecialist in het kader van de begeleiding opgestelde aantekeningen, verslagen, de in artikel 10.1 bedoelde overeenkomst voor zover de partijen conform artikel 10.3 hebben afgesproken dat deze vertrouwelijk blijft, evenals andere gegevensdragers zoals geluidsbanden, videobanden, foto’s en digitale bestanden in welke vorm dan ook.

5. De artikelen 7.1 en 7.2 gelden ook voor de scheidingsspecialist.

6. De partijen doen hiermee afstand van het recht om, in rechte of aan de andere kant, wat tijdens de begeleiding is gebleken als bewijs tegen elkaar aan te voeren en/of het ADR Register Scheidingsspecialist, AMV Opleidingen, directie van AMV Opleidingen werkzame of aan de andere kant bij het ADR Register Scheidingsspecialist betrokken personen, elkaar, de scheidingsspecialist of andere bij de begeleiding betrokkenen, als getuige of aan de andere kant te horen of te doen horen over informatie die is verstrekt en/of is vastgelegd tijdens of in verband met de begeleiding, dan wel over de inhoud van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1, alles in de ruimste zin des woords. De partijen worden geacht daartoe een bewijsovereenkomst te hebben gesloten. De scheidingsspecialist behandelt alle informatie die hem door één van de partijen buiten aanwezigheid van de andere partij wordt verstrekt vertrouwelijk, behoudens voor zover de betrokken partij uitdrukkelijk toestemming verleent om die informatie tijdens de begeleiding in te brengen.

7. Het bepaalde in de artikelen 7.1 t/m 7.5 geldt niet in het geval van:

– informatie betreffende strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke meldplicht dan wel een wettelijk meldrecht bestaat.

– informatie betreffende de dreiging van een misdrijf.

– een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de scheidingsspecialist.

8. In dat geval is de scheidingsspecialist ontslagen uit de voor hem geldende geheimhoudingsplicht voor zover nodig om zichzelf tegen de vorderingen te verweren en/of een beroep te doen op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De geheimhoudingsplicht vervalt voor alle betrokkenen voor zover nodig om de klacht te behandelen.

9. Een verzoek van het ADR Register Scheidingsspecialist ten behoeve van de Tucht- en Klachtencommissie van het ADR Register aan de scheidingsspecialist t om geanonimiseerde informatie te over leggen

10. Ten blijke van praktijkvoering indien de ADR Register zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding.

Artikel 8 Einde begeleiding

1. De begeleiding eindigt:

• door ondertekening door de partijen van de in artikel 10.1 bedoelde overeenkomst;

• door een schriftelijke verklaring van de scheidingsspecialist aan de partijen dat de

begeleiding eindigt;

• door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en de

scheidingsspecialist dat zij zich uit de begeleiding terugtrekt.

2. Beëindiging van de begeleiding laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de partijen

onder de scheidingsovereenkomst onverlet.

Artikel 9 Andere procedures

1. Eventuele bij de aanvang van de begeleiding al aanhangige gerechtelijke, of aanverwante procedures over het proces of onderdelen daarvan – met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten – worden door de partijen opgeschort voor de duur van de begeleiding.

2. De partijen zullen gedurende de duur van een begeleiding tegenover elkaar geen procedures als bedoeld in artikel 9.1 aanhangig maken – met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten.

3. Indien een partij een maatregel ter bewaring van rechten neemt, of een andere procedure als bedoeld in artikel 9.1 aanhangig maakt, is zij verplicht daarvan binnen 24 uur na het nemen, respectievelijk aanhangig maken ervan mededeling te doen aan de scheidingsspecialist en de andere partij(en

Artikel 10 Vastlegging van het resultaat van de begeleiding

1. De scheidingsspecialist draagt er zorg voor dat wat de partijen zijn overeengekomen deugdelijk, al dan niet door of met behulp van een deskundige derde, in een overeenkomst wordt vastgelegd. Voor de inhoud van de overeenkomst zijn en blijven de partijen met uitsluiting van de scheidingsspecialist zelf verantwoordelijk. De partijen hebben het recht om zich door een externe deskundige te laten adviseren.

2. De scheidingsspecialist is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de partijen af te sluiten overeenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade.

3. De partijen bepalen gezamenlijk en op schrift in hoeverre de inhoud van de af te sluiten overeenkomst vertrouwelijk blijft. In elk geval mag de inhoud van de afgesloten overeenkomst aan de rechter worden voorgelegd indien dat noodzakelijk is om nakoming daarvan te vorderen.

Artikel 11 Beperking aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van de scheidingsspecialist, ingeval van schade als gevolg van zijn handelen of nalaten in de begeleiding, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de scheidingsspecialist komt.

2. Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van de scheidingsspecialist, vrijwaren de partijen de scheidingsspecialist en zullen de partijen de scheidingsspecialist schadeloos stellen ter zake van alle vorderingen die een derde op enig tijdstip tegenover de scheidingsspecialist mocht instellen en die verband houden met handelen of nalaten van de scheidingsspecialist tijdens de begeleiding.

Artikel 12 Klachten

1. De scheidingsspecialist is gebonden aan de door de ADR Register voor Scheidingsspecialisten vastgestelde reglement voor ADR Register voor Scheidingsspecialisten geregistreerde scheidingsspecialists en onderworpen aan de tucht- en klachtenregeling van het ADR Register. Een partij kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de begeleiding, bij het ADR Register Scheidingsspecialist een klacht indienen conform de op dat moment vigerende klachtenregeling.

Artikel 13 Niet voorziene gevallen

1. In de gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de scheidingsspecialist. Hij handelt daarbij in overeenstemming met de strekking van het reglement.

Artikel 14 Wijziging van het reglement c.q. afwijken van het reglement

1. Indien en voor zover de partijen wensen af te wijken van het ADR Register Scheidingsspecialist begeleiding reglement kan dat alleen middels een schriftelijke overeenkomst met de uitdrukkelijke instemming van de scheidingsspecialist.

2. Het ADR Register Scheidingsspecialist is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen effect op de begeleiding die op dat moment al worden gevoerd. Op dergelijke begeleiding zal uitsluitend het reglement van toepassing zijn zoals dat bij de aanvang van die begeleiding van kracht was.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. Dit geldt ook voor de overeenkomst als bedoeld in

artikel 10.1.

Heb je een vraag? Stel 'm hier gerust!
Scan de code